ร่วมงานกับปริญสิริ

ติดต่อสมัครงานด้วยตัวเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่

ส่วนงานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
244 ( ห้างเพลินนารี่ มอลล์ )
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

 

โทรศัพท์: 0 2022 8988 ต่อ 1952  หรือ 083 095 5134    

อีเมล: career@prinsiri.com

ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager)
รายละเอียดของงาน :

เป้าหมาย และวัตถุประสงค์งาน : บริหารจัดการงานวิเคราะห์ในเชิงการตลาดและการขาย กำหนดแผนการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนโครงการและแผนธุรกิจตลอดจนร่วมในการควบคุมติดตาม ดูแลกิจกรรมด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์โครงการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • กำหนดแผนการตลาด ดำเนินการพัฒนาธุรกิจ
 • วิเคราะห์ และสำรวจตลาด สภาพการแข่งขันของตลาดในพื้นที่ที่ดูแล พร้อมสรุปข้อมูลให้ผู้บริหาร
 • วางแผนกลยุทธ์ กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดโครงการ แนวคิดผลิตภัณฑ์ และจัดกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย
 • กำหนดราคา โปรโมชั่น ติดตามแนวโน้มและสภาวะการณ์ของตลาดในปัจจุบันเพื่อพัฒนาแนวทางการทำการตลาด
 • ปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันกับการแข่งขันและรายการส่งเสริมการขาย
 • มีความรู้ในเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์ Google, Facebook และไลน์ การคิด Content รวมถึงแผนการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับประเภทของตลาดและกลุ่มเป้าหมาย
 • จัดทำงบประมาณพร้อมทั้งวิเคราะห์ ตรวจสอบ ตั้งแต่ขั้นตอนการนำเสนอ จัดทำและสรุปผลต่าง ๆ เพื่อสามารถต่อยอดปรับพัฒนาใช้ต่อ ๆไป
 • ทำงานและประสานงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างเสริมการทำงานให้เป็นทีมและมุ่งสู่จุดหมายในทิศทางเดียวกัน
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการบริหารธุรกิจ / การตลาด / การขาย และ / หรือปริญญาโท ทางด้านการบริหาร (MBA)
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหาร และวางแผนการการตลาด/การขาย อย่างน้อย 8-10 ปี
 • สามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด / การส่งเสริมการขาย / การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และช่องทางการตลาดใหม่ / การจัดกิจกรรมการตลาด
 • สามารถคิดค้นรูปแบบการตลาดใหม่ๆ ศึกษาการตลาดของลูกค้าได้
 • สามารถสร้างแบรนด์ สินค้าให้เป็นที่รู้จัก และเกิดการยอมรับในตลาดได้
 • สามารถสำรวจและวิจัยการตลาด Survey คู่แข่ง วิเคราะห์ข้อมูลการแข่งขันทางการตลาดของคู่แข่งขันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถวางแผนและบริหารการจัดทำงบประมาณด้านการตลาดได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความน่าเชื่อถือ มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถกำหนดทิศทางงานไปสู่เป้าหมาย ตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทีมงานได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (Ms.word, excel, powerpoint, Internet)
 • ชอบงานที่ท้าทายความสามารถ และมีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจในธุรกิจ , องค์กร และวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างดี

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท  
 • ส่งจดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

ข้อมูลติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอิสราภรณ์ ชวนะศักดิ์
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
224 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-022-8988, 02-022-8989, 02-022-8998 ต่อ 1903
แฟกซ์. 02-617-6911

รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขาย / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย โครงการบ้านจัดสรร
รายละเอียดของงาน :

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ร่วมกับฝ่ายการตลาดโครงการและหัวหน้าทีมขายในการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน
 • สรุปความเป็นไปของสภาวะการตลาด
 • วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ ผู้จัดการ หัวหน้าทีมขาย และพนักงานในโครงการที่รับผิดชอบ
 • ดำเนินการผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ สามารถบริหารงานขายและการโอนได้ตามเป้าหมาย (KPI)
 • สรุปการทำงาน และยอดขายในแต่ละสัปดาห์ / เดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
 • ทำรายงาน กิจกรรม ลูกค้า และ คู่แข่ง รวมทั้งเสนอแนวทางในการกระตุ้นยอดขาย
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย
 • วางแผนและกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนการขาย
 • ขยายฐานลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • จัดหาและดำเนินการใดๆ เพื่อให้ทราบถึงสภาวะตลาดในเขตประกอบการที่รับผิดชอบ รวมถึงคู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อช่วยให้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานได้ถูกต้อง และ UPDATE ข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • ตัดสินใจแก้ปัญหาการขายในโครงการที่รับผิดชอบ และพัฒนาหัวหน้าทีมขาย ให้สามารถบริหาร พนักงานขายให้มีความรอบรู้ในสินค้า และเงื่อนไขในการขายต่างๆ อย่างเป็นอย่างดี
 • ประสานงาน และร่วมกำหนดแผนการขาย/ แผนการก่อสร้าง  กับฝ่ายก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างสำเร็จเรียบร้อยตามเป้าหมาย
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน  เพื่อเตรียม Facilities กับทางธนาคารเพื่ออนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้า และสำนักงานใหญ่เพื่อการดำเนินงานส่งมอบบ้านและโอนโฉนดให้ลูกค้า
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท ทางด้านการบริหารธุรกิจ / การตลาด / การขาย และ / หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีประสบการณ์ทางด้านงานการบริหารงานขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร / คอนโด อย่างน้อย 10 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ เสนอมุมมอง และหาแนวทางกลยุทธ์ใหม่ๆ ทางการตลาดและการขายที่ใช้ในบริษัทฯ ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมการขาย สามารถสร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับได้
 • สามารถสำรวจและวิจัยการตลาด Survey คู่แข่ง วิเคราะห์ข้อมูลการแข่งขันทางการตลาดของคู่แข่งขันได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักงานบริการ ,มีทักษะการเจรจาต่อรอง, มีภาวะความเป็นผู้นำสูง, มีความน่าเชื่อถือ
 • มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความรับผิดชอบสูง ชอบงานที่ท้าทายความสามารถ และมีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การจัดการ การแก้ปัญหาการตัดสินใจ การสอนงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ( Ms.word,excel,powerpoint,Internet / G-Suite)
 • มีความรู้ความสนใจ และแนวโน้ม หรือทิศทาง ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับความเป็นอยู่ และที่พักอาศัย ที่เกี่ยวข้องกับวงการอสังหาฯ และที่อยู่อาศัย เช่น อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร แนวเส้นทางการคมนาคมและแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของภาครัฐและเอกชน
 • มีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจในธุรกิจ , องค์กร และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท  
 • ส่งจดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

ข้อมูลติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอิสราภรณ์ ชวนะศักดิ์
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
224 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-022-8988, 02-022-8989, 02-022-8998 ต่อ 1903
แฟกซ์. 02-617-6911

รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายโครงการบ้านจัดสรร /คอนโด
รายละเอียดของงาน :

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ให้บริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา
 • ให้การบริการจัดการงานขายและปิดการขาย
 • ประสานงานกับลูกค้า และสถาบันการเงิน
 • พาลูกค้าเข้าชมโครงการบ้านตัวอย่าง
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษารายละเอียดสินค้าและคู่แข่ง
 • รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลการขายสินค้า
 • ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด ตามที่บริษัทได้วางแผนไว้ คิดวิธีที่จะแสวงหาลูกค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
 • เพศ ชาย /หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี (หรือสูงกว่า) ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย งานบริการลูกค้า อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ตรง ทางด้านการขายบ้าน คอนโด หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี มีความรู้ดานโปรแกรม MS Office / G-Suite
 • หากมีประสบการณ์ใช้โปรแกรมการขาย ERP หรือ SAP มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติสำคัญเฉพาะตัว ที่ต้องมี :

มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักงานด้านบริการ มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจริงใจ บริการด้วยใจ ตรงต่อเวลา มีความสามารถในการสื่อสารเป็นเยี่ยม มีความมั่นใจในตนเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีจรรยาบรรณที่ดี

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท  
 • ส่งจดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

ข้อมูลติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอิสราภรณ์ ชวนะศักดิ์
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
224 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-022-8988, 02-022-8989, 02-022-8998 ต่อ 1903
แฟกซ์. 02-617-6911

รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาดโครงการ (Site Marketing)
รายละเอียดของงาน :

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ โปรโมชั่น/อีเว้น/การตลาดออนไลน์
 • ศึกษาข้อมูลคู่แข่งภายในโซนที่ตั้งโครงการ เพื่อเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า พร้อมทั้งติดตามและรายงานความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อนำมาวิเคราะห์ทางการตลาด
 • คิดกลยุทธ์สื่อทางการตลาด จัดหาและประสานงาน เรื่องสื่อโฆษณาทั้งหมดของบริษัทฯ อาทิ สื่อ Online ต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายต่างๆทั้งที่เช่า และป้ายของบริษัทเอง
 • ลงไซต์ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของ สื่อการตลาด
คุณสมบัติ :
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถยนต์ส่วนตัว-มีใบอนุญาติขับขี่ (ทางบริษัท มีค่าน้ำมันให้)
 • ประสบการณ์ทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ 0 - 2 ปี
 • บุคลิกภาพดี, มนุษย์สัมพันธ์ดี, รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมทำงานได้หลากหลายด้วยบริษัทฯ มีนโนบายหมุนเวียนให้พนักงานมีความก้าวหน้า
 • มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้งานได้ไว มีความข้าใจในผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเป้าหมายได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี มีความรู้ด้านโปรแกรม MS Office / G-Suite

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท  
 • ส่งจดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

ข้อมูลติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอิสราภรณ์ ชวนะศักดิ์
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
224 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-022-8988, 02-022-8989, 02-022-8998 ต่อ 1903
แฟกซ์. 02-617-6911

รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโครงการ / Project Engineer
รายละเอียดของงาน :

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผน และบริหารงานก่อสร้าง ทีมงาน และทรัพยากรต่างๆ
 • บริหารและควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ
 • จัดหาผู้รับเหมาเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการ / จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
 • แก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้ได้ผลงาน และยอดโอนตามเป้าหมาย ภายในเวลาที่กำหนด
 • สนับสนุนผู้จัดการโครงการในการดำเนินงานของโครงการในภาพรวมและตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมทั้งหมดจะส่งมอบได้ทันตามกำหนดเวลาและงบประมาณที่กำหนดให้
 • เข้าร่วมการประชุมและร่วมมือกับผู้จัดการโครงการในการแจ้งความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะๆ
คุณสมบัติ :
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมการก่อสร้าง โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในด้านการควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ งานอาคารสูง อย่างน้อย 2-5 ปี
 • สามารถบริหารจัดการคนงานก่อสร้างได้
 • บุคลิกดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ และรักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม กว.

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท  
 • ส่งจดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

ข้อมูลติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอิสราภรณ์ ชวนะศักดิ์
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
224 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-022-8988, 02-022-8989, 02-022-8998 ต่อ 1903
แฟกซ์. 02-617-6911

รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์และจัดสวน
รายละเอียดของงาน :
 • ดูแลสวนในโครงการบ้านจัดสรร
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของคนสวน
 • ออกแบบ และตกแต่งสวนให้สวยงามอยู่เสมอ
 • เลือกต้นไม้ ในการปลูกลงสวน
 • วางแผนการให้ปุ๋ย การป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงการปรับปรุงสวน
 • อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย
คุณสมบัติ :
 • เพศ ชาย อายุ 23 - 35 ปี (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาด้านออกแบบภูมิทัศน์ หรือออกแบบพืชสวน
 • หากมีประสบการณ์ในการจัดการ และดูแลภูมิทัศน์ในโครงการบ้านจัดสรรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เรื่องพรรณไม้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ และสามารถให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเกียวกับต้นไม้ สวนภูมิทัศน์ภายในโครงการได้
 • สามารใช้โปรแกรมออกแบบ Landscape ได้

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท  
 • ส่งจดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

ข้อมูลติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอิสราภรณ์ ชวนะศักดิ์
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
224 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-022-8988, 02-022-8989, 02-022-8998 ต่อ 1903
แฟกซ์. 02-617-6911